:: ผู้บริหารสำนักงานคลัง ::
นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา
คลังจังหวัดเชียงราย
::หัวข้อให้บริการ::
:: LINK เว็บไซต์ ::
:: สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ ::
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ปรับปรุง
 
::: สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ :::
::: หนังสือเวียนทั้งหมด :::
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว61 ล...   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน...    (24 กรกฎาคม 2557)
  ที่ กค0422.3/ว.57 ลว. 7 กรกฎาค...   หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประ...    (09 กรกฎาคม 2557)
  ด่วนที่สุด ที่ กค0406.5/ว158 ล...   โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จต...    (03 กรกฎาคม 2557)
  ที่ กค(กวพอ)0421.3/ว161 ลว 30ม...   การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ สำน...    (01 กรกฎาคม 2557)
  ด่วนที่สุด กค(กวพ)0421.3/ว119 ...   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน...    (06 มิถุนายน 2557)
  ด่วนที่สุด ที่ กค0406.5/ว75 ลว...   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที...    (09 เมษายน 2557)
  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ.) 0421.3...   ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่ง...    (08 เมษายน 2557)
  กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.7/ว63...   การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหร...    (28 มีนาคม 2557)
  ด่วนที่สุด ที่กค (กวพ)0421.3/0...   ข้อหารือกรณีค่าปรับเกินกว่าค่างานจ้างโครงการก่อสร้...    (07 มีนาคม 2557)
  ด่วนที่สุด ที่ ชร ๐๐๐๓/๐๑๓๒ ลว...   ประกาศกำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ประจำ...    (26 กุมภาพันธ์ 2557)
  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ)0421.3/...   การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมน...    (29 มกราคม 2557)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4พิเศษ2...   การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรองใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ...    (27 มกราคม 2557)
  ด่วนที่สุด กค 0421.4/ว.พิเศษ1/...   แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-...    (15 มกราคม 2557)
  ที่ กค 0421.6_ว00454 ลว.13 ธ.ค...   แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-...    (18 ธันวาคม 2556)
  ที่ ชร ๐๐๐๓/๘๑๓ ลว. 13 ธันวาคม...   การเข้าร่วมสัมมนาโครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวก...    (16 ธันวาคม 2556)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว พิเ...   การผ่อนผันการปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานของส่วนราชก...    (12 ธันวาคม 2556)
  ที่ ชร ๐๐๐๓/๗๗๓ ลว. 19 พ.ย. 25...   โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบั...    (09 พฤศจิกายน 2556)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว392 ...   พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ....    (07 พฤศจิกายน 2556)
  กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบ...   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้...    (29 ตุลาคม 2556)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว304 ...   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่าน...    (16 กันยายน 2556)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว307 ...   ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการข...    (16 กันยายน 2556)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว308 ...   แนวปฏิบัติสำหรับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส...    (16 กันยายน 2556)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว309 ...   การเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันส...    (16 กันยายน 2556)

หนังสือเวียนทั้งหมด 73 เรื่อง: 2 หน้าที่ : << Back [ 1 ] 2