:: ผู้บริหารสำนักงานคลัง ::
นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา
คลังจังหวัดเชียงราย
::หัวข้อให้บริการ::
:: LINK เว็บไซต์ ::
:: สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ ::
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ปรับปรุง
 
::: สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ :::
::: หนังสือเวียนทั้งหมด :::
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกา...   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ...    (14 พฤษภาคม 2562)
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย...   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ...    (14 พฤษภาคม 2562)
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเง...   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.25...    (14 พฤษภาคม 2562)
  ด่วนที่สุด ที่ ชร 0017.5/ว530...   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ แบบวั...    (14 พฤษภาคม 2562)
  ด่วนที่สุด ที่ ชร 0003/ว 6003 ...   ขอเชิญประชุม (ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ)...    (10 มีนาคม 2559)
  ด่วนที่สุด ที่ ชร 0003/3319 ลว...   การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดเชียงรายประจำป...    (11 กุมภาพันธ์ 2559)
  กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ ...   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการ...    (08 มกราคม 2559)
  ประกาศกระทรวงการคลัง (ไฟล์ 2)...   กำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...    (05 มกราคม 2559)
  ประกาศกระทรวงการคลัง (ไฟล์ 1)...   กำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...    (05 มกราคม 2559)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว491 ...   การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค...    (18 ธันวาคม 2558)
  ด่่วนที่สุด ที่ ชร 0003/1180 ล...   ประกาศกำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ประจำ...    (14 ธันวาคม 2558)
  ที่ กค0421.3/ว141 ลงวันที่ 17 ...   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน...    (01 ธันวาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 312...   การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมา...    (30 กันยายน 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 312...   การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมา...    (08 กันยายน 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/...   การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ...    (28 สิงหาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว87 ล...   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน...    (28 สิงหาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0415.3/ว1405...   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับผู้ค้าที่ต้องการจัดซื้อจั...    (25 สิงหาคม 2558)
  ที่ กค 0423.3/ส 264 ลว. 29 ก.ค...   การส่งรายงานประจำเดือน...    (21 สิงหาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ.)0421.3...   ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแน...    (20 สิงหาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว63 1...   การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์...    (18 สิงหาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 79...   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน...    (10 สิงหาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว74 ล...   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน...    (03 สิงหาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว.68 ...   หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้...    (14 กรกฎาคม 2558)
  ตัวอย่างการเพิ่มโครงการวิธีตกล...   ตัวอย่างการเพิ่มโครงการวิธีตกลงราคา กรณีเบิกจ่ายไม...    (14 กรกฎาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ชร 0003/16596 ล...   หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประ...    (13 กรกฎาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ) 0421.3...   ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีกา...    (10 กรกฎาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว14 ล...   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน...    (10 กรกฎาคม 2558)
  กค 0410.2/ว12 ลงวันที่ 27 กุมภ...   การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอ...    (10 กรกฎาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว15 ล...   แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประ...    (10 กรกฎาคม 2558)
  กค 0421.3/ว.27 ว.29 ว.33 24 เม...   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน...    (10 กรกฎาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค0420.5/ว154 ล...   แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อ...    (10 กรกฎาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว...   การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนาย...    (31 ตุลาคม 2557)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว92 ล...   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน...    (02 ตุลาคม 2557)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/88 89...   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน...    (22 กันยายน 2557)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว232 ...   ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรั...    (16 กันยายน 2557)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว85 ล...   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน...    (15 กันยายน 2557)

หนังสือเวียนทั้งหมด 77 เรื่อง: 2 หน้าที่ : 1 [ 2 ] Next>>