:: ข้อมูลองค์กร ::
::หัวข้อให้บริการ::
:: LINK เว็บไซต์ ::
::: สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ :::
ข้อมูลบุคลากร

นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา
คลังจังหวัดเชียงราย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
นางนฤดี เกิดสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสุชญา การงาน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางมิสสราญ ศรอร่าม
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางรัตนา ศรขำ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางปภัส ผลดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนงนุช ปัญญาทิพย์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวอรินิศา โสภณวิจิตร
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางนิภาพร เผ่ากันทะ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นายสมภพ วงค์พุ่ม
พนักงานขับรถ
นางสาวภัทรชดา ศรีอ้วน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาววริศนันท์ วุฒิ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพัฒนงค์ เชื่อนเพ็ชร
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางสุนีย์ ไทยฤทธิ์
เจ้าหน้าที่การคลัง
นางจันทร์ สุริยา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นายพรพจน์ ดอนชัย
เจ้าพนักงานการคลังปฎิบัติงาน
นางสาวมยุรี จับใจ
นักวิชาการคลัง
นางสาวติรยา ทาแกง
นักวิชาการคลัง
นางเกื้อกูล วงศ์เสนา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาววิมลสิริ เสียงเพราะ
เจ้าหน้าที่การคลัง
 
นางปานแก้ว วนากมาล
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
 
   
 
นางสาวจันทร์ฉาย แสนคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ