:: ข้อมูลองค์กร ::
::หัวข้อให้บริการ::
:: LINK เว็บไซต์ ::
::: สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ :::
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งคลังจังหวัดเชียงราย
ลำดับ
พระนาม / นาม
ตั้งแต่
ถึง
หมายเหตุ
1
 หลวงธนสาร  โสภณ
พ.ศ. ๒๔๔๓
พ.ศ. -
 
2
 พระประชุม  ธนสาร
พ.ศ. -
พ.ศ. ๒๔๗๕
 
3
 ขุนสุวรรณ  รัตนราช
พ.ศ. ๒๔๗๖
พ.ศ. ๒๔๘๘
 
4
 นายปุ้ย  แสนทวีสุข
พ.ศ. ๒๔๘๙
พ.ศ. ๒๔๙๔
 
5
 นายอนันต์  ผลาพงศ์
พ.ศ. ๒๔๙๕
พ.ศ. ๒๕๐๑
 
6
 นายสิน  เศขรฤทธิ์
พ.ศ. ๒๕๐๒
พ.ศ. ๒๕๐๔
 
7
 นายวินัย  แสงวานี
พ.ศ. ๒๕๐๕
พ.ศ. ๒๕๐๖
 รักษาการ
8
 นายทวีชัย  อินทรกูล
พ.ศ. ๒๕๐๗
พ.ศ. ๒๕๐๘
 
9
 นายวินัย  แสงวานี
พ.ศ. ๒๕๐๘
พ.ศ. ๒๕๑๒
 
10
 นายชูชาติ  เพ่งผล
พ.ศ. ๒๕๑๒
พ.ศ. ๒๕๑๙
 ย้ายสำนักงานใหม่
11
 นายสงวน  สนธิชัย
พ.ศ. ๒๕๑๙
พ.ศ. ๒๕๒๐
 
12
 นายพินิจ  สินประสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๒๐
พ.ศ. ๒๕๒๑
 
13
 นายมณี  บริบูรณ์สุข
พ.ศ. ๒๕๒๑
พ.ศ. ๒๕๒๒
 
14
 นายสมทบ  ภู่อำไพ
พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๒๓
 
15
 นายสด  ศิระวงษ์
พ.ศ. ๒๕๒๓
พ.ศ. ๒๕๒๕
 
16
 นายเลิศ  เนียมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๒๕
พ.ศ. ๒๕๒๗
 
17
 นายห้องสิน  ทันด่วน
พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๓๑
 
18
 นายวิเชียร  อักษรวงศ์
พ.ศ. ๒๕๓๑
พ.ศ. ๒๕๓๒
 
19
 นายบุญลือ  จำปาเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๒
พ.ศ. ๒๕๓๓
 
20
 นายจำนงค์  น้อยชนะ
พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๓๕
 
21
 นายห้องสิน  ทันด่วน
พ.ศ. ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๓๗
 
22
 นายกลิ่น  แก้วมณีชัย
พ.ศ. ๒๕๓๗
พ.ศ. ๒๕๔๑
 
23
 นายประยูร  จันทแพน
พ.ศ. ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๒
 
24
 นายชาญพงค์  รุ่งทอง
พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๔
 
25
 นายนพพร  วัฒนธร
พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๖
 
26
 นางนฤมล  วสิกชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๙
 
27
นายสุขุมพัฒน์  เหลืองบริบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑
 
28
 นางสาวอัมพันธ์  ศิริเจริญ
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๔
 
29
 นางสาวรวีวัลย์  แสงจันทร์
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๕
 
30
 นางสุภัทร  โรจน์บวรวิทยา
พ.ศ. ๒๕๕๖