:: ข้อมูลองค์กร ::
::หัวข้อให้บริการ::
:: LINK เว็บไซต์ ::
::: สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ :::
ประวัติสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ที่ทำการคลังจังหวัดเชียงราย หรือสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ในปัจจุบัน เป็นหน่วยงานราชการที่มีอายุยาวนานหน่วยงานหนึ่งในระบบ บริหารราชการแผ่นดิน ภายหลังการปรับปรุงระบบบริหารครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัด เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมบัญชีกลาง หรือกรมบัญชีกลางในปัจจุบัน ฉะนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย จึงครอบคลุมหน้าที่ของกรมบัญชีกลางทั้งหมดในส่วนภูมิภาค
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2443 โดยมีหลวงธนสารโสภณ ดำรงตำแหน่งคลังจังหวัดเชียงราย เป็นท่านแรก ร่วมมีท่านคลัง ปฏิบัติงานอยู่ ณ ที่ ตั้งศาลากลางหลังเก่า (หอวัฒนธรรมนิทัศน์กาญจนาภิเษกในปัจจุบัน) จำนวน 10 ท่าน เป็นเวลาประมาณ 71 ปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2514 ในสมัยนายชูชาติ เพิ่งผล ดำรงตำแหน่ง คลังจังหวัดเชียงราย จึงได้ย้ายสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ไปปฏิบัติงาน ณ ศาลากลางหลังใหม่ ถนนฤทธิประศาสน์ และในปี พ.ศ.2553 ในสมัยนางสาวอัมพันธ์ ศิริเจริญ ดำรงตำแหน่ง คลังจังหวัดเชียงราย ได้ย้ายสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ไปปฏิบัติงาน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 750 ปี ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นางสาวอัมพันธ์ ศิริเจริญ ได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ต่อมากระทรวงการคลังได้มีคำสั่งที่ 964/2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เลื่อนข้าราชการ ราย นางสาวรวีวัลย์ แสงจันทร์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการคลังสูง หรือ คลังจังหวัดเชียงราย แต่ท่านมาได้เพียง 2 เดือน ก็เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 ต่อมากระทรวงการได้มีคำสั่งที่ 772/2556 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เลื่อนข้าราชการ ราย นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา ตำแหน่ง เลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการคลังสูง หรือ คลังจังหวัดเชียงราย ซึ่งกรมบัญชีกลางได้สั่งให้นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา เดินทางมารับตำแหน่งในวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด