:: ข้อมูลองค์กร ::
::หัวข้อให้บริการ::
:: LINK เว็บไซต์ ::
::: สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ :::
::: อำนาจหน้าที่ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย :::
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)
กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (GFMIS)
กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูลและงานหนังสือราชการ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
 3. รวบรวมและจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณ รวมทั้งติดตามและรายงานความก้าวหน้า
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
 5. ดูแล ความเรียบร้อย ประสานงานให้บริการเตรียมการประชุมและปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดำเนินงาน
 7. ดูแล การจัดทำคำขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน
 8.ตรวจสอบและจัดทำบัญชี เอกสาร รายงานการเงินทั้งงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการรวมทั้งวิเคราะห์งบการเงินของสำนักงานคลังจังหวัด และปฏิบัติงานด้วนการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานคลังในระบบ GFMIS
 9. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด
 10. ดูแล การจัดทำเรื่องเงินสงเคราะห์ ฌกบ.
 11. ดูแลการรับ จ่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ตัวแทนค้าสลาก
 12. ดูแลการรับ เบิกจ่าย เงินกองกลางหรือเงินสลากการกุศลเพื่อใช้จ่ายในสำนักงาน
 13. ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางพร้อมทั้งจัดทำทะเบียนการใช้งานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ

 1. รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด และฐานข้อมูลในระบบ POC
 2. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
 3. วิเคราะห์ เสนอแนะให้การสนับสนุนข้อมูลด้านการเงิน การคลังแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฎิบัติ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัด
 4. วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาวะการคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
 5. จำทำประมาณการเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายโดยวิธี Management Chart
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการคลัง เศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแก่ส่วนราชการและภาคเอกชน
 7. ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน GPP
 8.เป็นผู้แทนของหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือของส่วนราชการ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การรับและนำส่งเงินของทางราชการ การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
 2. พิจารณา ตรวจสอบและอนุมัติ/ไม่อนุมัติ การขอเบิกงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ของส่วนราชการในจังหวัด และยกเลิกรายการเอกสารมนระบบ GFMIS ของส่วนราชการในจังหวัด
 3. ดำเนินการตรวจสอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับปรุง และยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายและกำกับดูแลควบคุมงานตรวจสอบและอนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักผู้ขาย
 4. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัด และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน GFMIS
 5. ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
 6. ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน GFMIS
 7. ตรวจสอบและเร่งรัดการนำส่งข้อมูลเข้้าระบบ และความคุม ดูแล การกระทบยอดรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
 8. ควบคุม ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตกรณีฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 9. เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ชี้แจง และเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่ไดัรับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 1. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั่งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใจ และการพัสดุ แก่ส่วนราชการและองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
 3. จัดทำแผนงานการเป็นที่ปรึกษาในเรื่องกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ แก่หน่วยภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนติดตามและประเมินผลการเป็นที่ปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
 4. เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายและระเบียบการเงิน การคลังการบัญชี การตรวจสอบภายใน และพัสดุแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนติดตามประเมินผลการเป็นวิทยากร
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ แก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
 6. จัดทำระบบความคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัด
 7. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 8.บริหาร ติดตาม และประมินผลงบประมาณระดับจังหวัด
 9. ดำเนินการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)
 10. ดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญผ่าานระบบ e-pension
 11. ดำเนินการขอรับและอนุมัติบำเน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน
 12. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบ ดูแล การจัดสรร รหัสผ่าน เพื่อใช้งานในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในจังหวัด
 13. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดสำนักงานใจพื้นที่พิเศษ
 14. วางแผน และควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
 15. จัดทำแผนงาน โครงการ และรายงานทางวิชาการของสำนักงานคลังจังหวัด
 16. เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
17. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากคลังจังหวัด