"ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"
 
 
 
 
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เพียงใด
1. ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ในตำบลครึ่ง จำนวน 6 สาย
2. ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านศรีลานนา หมู่ 5
3. ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในตำบลครึ่ง จำนวน 6 สาย
4. ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ขอส่งสำเนาสัญญาจ้าง
5. ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์/ปิดประกาศสอบราคา
6. ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศสอบราคาจ้างออกแบบโดยวิธีเลือแบบจำกัดข้อกำหนด
   โครงการออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลศรีดอนชัย เลขที่ 01/2559