"ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"
 
 
 
 
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เพียงใด
::: เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย :::