"ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"
 
 
 
 
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เพียงใด

ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรา
รายการ
   ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
   นโยบายหรือการตีความ ที่ไม่เข้าข่ายลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
   แผนงาน/โครงการ/งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบประมาณที่กำลังดำเนินการ
   คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
   สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
   สัญญาสัมปทาน สัญยาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน
   ในการจัดทำ บริการสาธารณะ
   มติคณะรัฐมนตรี หรือมติกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
   ให้ระบบรายชื่อ รายงาานทางวิชาการ รายงาานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสาร
   ที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
   ข้อมูลข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการกำหนดให้ส่วนราชการ
   ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
     - ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
     - สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.๑)
     - เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ