"ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"
 
 
 
 
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เพียงใด

มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานรัฐ ต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คือ

ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
มาตรา
รายการ
   โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาาน
   สรุปอำนาจที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
   สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบาย