"ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"
 
 
 
 
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เพียงใด

ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (6)
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นผูกขาดตัดตอน หรือร่วมทุนกับเอกชนในการทำบริการสาธารณะ
ลำดับที่
รายการ
ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง
สัญญาอื่น ๆ
1
  สัญญาซื้อขายรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 รายการ สัญญาเลขที่ 01/2557
  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
2
  สัญญาซื้อจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักราชการ 2 หลัง สัญญาเลขที่ 2/2557 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
3
  บันทึกข้อตกลงจ้างเหมากำจัดปลวก เลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557
4
  บันทึกข้อตกลงจ้างพนักงานทำความสะอาด เลขที่ 2/2557 ลงวันที่ 24 กันยายน 2556
5
  บันทึกข้อตกลงจ้างดูแลต้นไม้และสนามหญ้าบริเวณบ้านพักราชการ
  สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย เลขที่ 3/2557 24 กันยายน 2556
6
  บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ 4/2557 ลงวันที่ 1 เมษายน 2557
7
  บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ 4/2558 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
8
  บันทึกข้อตกลงจ้างพนักงานทำความสะอาด เลขที่ 2/2558 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
9
  บันทึกข้อตกลงจ้างดูแลต้นไม้และสนามหญ้าบริเวณบ้านพักราชการ
  สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย เลขที่ 3/2558 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
10
  บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ 4/2558 ลงวันที่ 1 มกราคม 2558

< กลับ >