:: ผู้บริหารสำนักงานคลัง ::
นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา
คลังจังหวัดเชียงราย
::หัวข้อให้บริการ::
::: งบประมาณจังหวัดเชียงราย :::
:: LINK เว็บไซต์ ::
:: สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ ::
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ปรับปรุง
::: สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ :::
ประชุมพิจารณาผลการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี 2558 และปี 2559 ประจำไตรมาสที่ 3/2558 ประชุมพิจารณาผลการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี 2558 และปี 2559 ประจำไตรมาสที่ 3/2558
นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมพิจารณาผลการจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี 2558 และปี 2559 ประจำไตรมาสที่ 3/2558 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท เชียงราย ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558
คลังจังหวัดเชียงรายพบผู้ประกอบการ คลังจังหวัดเชียงรายพบผู้ประกอบการ
นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดเชียงราย เข้าพบ ดร. อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ณ ห้องอาหารภูแล ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ตามโครงการกลุ่มงาน CFO สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย พบผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คลังจังหวัดเชียงรายพบผู้ประกอบการ คลังจังหวัดเชียงรายพบผู้ประกอบการ
นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดเชียงราย เข้าพบ นายพลวัต ตันศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ตามโครงการกลุ่มงาน CFO สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย พบผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย
การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๘ การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๘
นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ประชุมพิจารณาผลการจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี 2558 ประจำไตรมาสที่ 2 ณ มิถุนายน 2558 ประชุมพิจารณาผลการจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี 2558 ประจำไตรมาสที่ 2 ณ มิถุนายน 2558
นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมพิจารณาผลการจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี 2558 ประจำไตรมาสที่ 2 ณ มิถุนายน 2558 ณ ห้องดอยตุง โรงแรม ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558

 
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว63 1...   การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์...    (18 สิงหาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 79...   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน...    (10 สิงหาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว74 ล...   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน...    (03 สิงหาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว.68 ...   หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้...    (14 กรกฎาคม 2558)
  ตัวอย่างการเพิ่มโครงการวิธีตกล...   ตัวอย่างการเพิ่มโครงการวิธีตกลงราคา กรณีเบิกจ่ายไม...    (14 กรกฎาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ ชร 0003/16596 ล...   หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประ...    (13 กรกฎาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ) 0421.3...   ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีกา...    (10 กรกฎาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว14 ล...   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน...    (10 กรกฎาคม 2558)
  กค 0410.2/ว12 ลงวันที่ 27 กุมภ...   การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอ...    (10 กรกฎาคม 2558)
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว15 ล...   แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประ...    (10 กรกฎาคม 2558)

หนังสือเวียนทั้งหมด 77 เรื่อง: 8 หน้าที่ : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>> หนังสือเวียนทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 30 เรื่อง: 3 หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>> ข่าวทั้งหมด