:: ข้อมูลองค์กร ::
::หัวข้อให้บริการ::
:: LINK เว็บไซต์ ::
::: สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ :::
::: Download แบบฟอร์ม :::
ลำดับ
ชื่อฟอร์ม
รายละเอียด
ไฟล์แนบ
1   การเบิกจ่ายงบฝึกอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศ
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบฝึกอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
2   แบบรายงานติดตามผลการเบิกจ่ายฯ งบลงทุน เงินกัน และงบฝึกอบรม
แบบรายงานติดตามผลการเบิกจ่ายฯ งบลงทุน เงินกัน และงบฝึกอบรม และรายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 255
3   งบลงทุน
งบลงทุนจังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4   แบบแจ้งยอดเงินทดรองราชการ
แบบแจ้งยอดเงินทดรองราชการ
5   หนังสือเวียนที่อ้างถึงในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หนังสือเวียนที่อ้างถึงในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ฟอร์มดาวโหลดทั้งหมด 10 เรื่อง: 2 หน้าที่ : << Back [ 1 ] 2