:: ข้อมูลองค์กร ::
::หัวข้อให้บริการ::
:: LINK เว็บไซต์ ::
::: สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ :::
::: Download แบบฟอร์ม :::
ลำดับ
ชื่อฟอร์ม
รายละเอียด
ไฟล์แนบ
1   แบบ สรก.59-1
แบบ สรก.59-1
2   เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน (ประชุมเร่งรัดฯ 16 มี.ค. 2559)
เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานในที่ประชุมเร่งรัดฯ ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
3   คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ฯ
เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e bidding)
4   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - 5 (หนังสือด่วนที่สุดที่่ ชร 0003/3319 ลว. 10 ก.พ. 59)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - 5 (หนังสือด่วนที่สุดที่่ ชร 0003/3319 ลว. 10 ก.พ. 59 เรื่อง การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
5   เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 25 ม.ค. 59
เอกสารประกอบการประชุม เร่งรัดการเบิกจ่าย ฯ วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ฟอร์มดาวโหลดทั้งหมด 10 เรื่อง: 2 หน้าที่ : 1 [ 2 ] Next>>