Budget Siren
(สัญญาณเตือนภัยงบประมาณ)


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จังหวัดเชียงราย
ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2561


 

งบประจำ

งบลงทุน

ภาพรวม

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

สถานะ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

สถานะ

2,603.71

1,224.78

47.04

3,244.16

448.22

13.82

5,847.87

1,673.00

28.61

โปรแกรม Budget Siren
โดย สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย